}

Delphi.int.ru

| ?

: 672e4156 : : 6 2010, 13:57 (bizon_all)

 1. unit Unit1;
 2.  
 3. interface
 4.  
 5. uses
 6. Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 7. Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
 8.  
 9. type
 10. TFunc = function (x:real): real; //Ñîçäàåì òèï-ôóíêöèþ, äëÿ òîãî
 11. öè//÷òîáû èìÿ ôóíêöèè ìîæíî áûëî ïåðåäàâàòü â ïðîöåäóðó
 12. èè ìîæíî áûëî ïåðåäàâàòü â ïðîöåäóðó
 13. ïîñòðîåíèÿ ãðàôèêà.
 14.  
 15. TForm1 = class(TForm)
 16. Image1: TImage;
 17. Button1: TButton;
 18. Button2: TButton;
 19. Button3: TButton;
 20. procedure Button1Click(Sender: TObject);
 21. procedure Butto{ Private declarations };
 22. procedur{ Public declarations }TObject);
 23. private
 24. { Private declarations {$R *.dfm}
 25. { Public declarations }
 26. end;
 27.  
 28. var
 29. Form1: TForm1;
 30.  
 31. implementation
 32.  
 33. {$R *.dfm}
 34.  
 35. Function f(x:real):real;
 36. begin
 37. if x<>-3 then result:=(x+1)/(x+3);
 38. end;
 39.  
 40. Function f1(x:real):real;
 41. begin
 42. Result:=sin(x);
 43. end;
 44.  
 45. Function f2(x:real):real;
 46. begin
 47. res//Ïàðàìåòðû: f - ôóíêöèÿ, ãðàôèê êîòîðîé áóäåì ñòðîèòü.
 48. //a - íà÷àëüíîå çíà÷åíèå ïåðåìåííîé "x", b - êîíå÷íîå çíà÷åíèå
 49. öèÿ, ãðàô//Ñ - êàíâà, íà êîòîðîé áóäåì ðèñîâàòü.
 50. òü.
 51. //a - íà÷àëüíîå çíà÷åíèå ïåðåìåííîé "x", b - êîí{Ñ÷èòàåì ìàñøòàáû ïî îñÿì êîîðäèíàò, è ñðåäíåå çíà÷åíèå âûñîòû è
 52. øèðèíû êàíâû, ÷òîáû îòîáðàçèòü îñè êîîðäèíàò.}âàòü.
 53. var x,y,h,t: real;
 54. //øàã ïî x
 55. eal;
 56. sx,s// êîîðäèíàòû íà÷àëà êîîðäèíàòíûõ îñåé
 57. Ñ÷èòàåì ìàñøòàáû ïî îñÿì êîîðäèíàò, è ñðåäíåå çíà÷åíèå âûñîòû è
 58. øèðèíû êàíâû, ÷òîáû îòîáðàçèòü îñè êîîðäèíàò.}
 59. sx:= (c.ClipRect.Right)/(b-a); ////øàã ïî y
 60. x
 61. {çàëèâàåì âñþ êàíâó ñåðåáðÿíûì öâåòîì}à÷àëà êîîðäèíàòíûõ îñåé
 62. x0:=c.ClipRect.Right div 2;
 63. y0:=c.ClipRect{ðèñóåì ñåòêó}
 64. x:=a;
 65. max:=f(x);
 66. min:=max;
 67. while x<=b do
 68. begin
 69. y:=f(x);
 70. if y<min then min:=y;
 71. if y>max then max:=y;
 72. x:=x+h;
 73. end;
 74. sy:=c.ClipRect.Bottom/(max-min); //øàã ïî y
 75.  
 76. {çàëèâàåì âñþ êàíâó ñåðåáðÿíûì öâåòîì}
 77.  
 78. c.Brush.Color:=clSilver;
 79. c.FillRect(Re{ðèñóåì æåëòûì öâåòîì îñè êîîðäèíàò}ottom));
 80.  
 81. {ðèñóåì ñåòêó}
 82.  
 83. c.Pen.Style:=psdot;
 84. c.Pen.Color:=clblue;
 85. for i:=a to c.ClipRect.Right do
 86. begin
 87. c.MoveTo(round(i*sx),{ðèñóåì ñòðåëî÷êè}(round(i*sx),c.ClipRect.Right);
 88. end;
 89. for i:=a to c.ClipRect.Bottom do
 90. begin
 91. c.MoveTo(0,Round(i*sy));
 92. c.LineTo(c.ClipRect.Right,round(i*sy));
 93. end;
 94. {ðèñóåì æåëòûì öâåòîì îñ{íàäïèñè íà îñÿõ êîîðäèíàò}en.Style:=psSolid;
 95. c.Pen.Color:=clYellow;
 96. c.MoveTo(0,y0);
 97. c.LineTo(c{ðèñóåì ãðàôèê ôóíêöèè}c.MoveTo(x0,0);
 98. c.LineTo(x0,c.ClipRect.Bottom);
 99. {ðèñóåì ñòðåëî÷êè}
 100. c.MoveTo(x0,0); c.LineTo(x0-10,10);
 101. c.MoveTo(x0,0); c.LineTo(x0+10,10);
 102. c.MoveTo(c.ClipRect.Right,y0); c.LineTo(c.ClipRect.Right-10,y0-10);
 103. c.MoveTo(c.ClipRect.Right,y0); c.LineTo(c.ClipRect.Right-10,y0+10);
 104. {íàäïèñè íà îñÿõ êîîðäèíàò}
 105. c.TextOut(x0-10,10,'y');
 106. c.TextOut(c.ClipRect.Right-10,y0+10,'x');
 107. {ðèñó

:

»