Delphi.int.ru

| ?

: 672e4156 : : 6 2010, 13:57 (bizon_all)

 1. unit Unit1;
 2.  
 3. interface
 4.  
 5. uses
 6. Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 7. Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
 8.  
 9. type
 10. TFunc = function (x:real): real; //Ñîçäàåì òèï-ôóíêöèþ, äëÿ òîãî
 11. //÷òîáû èìÿ ôóíêöèè ìîæíî áûëî ïåðåäàâàòü â ïðîöåäóðó
 12. ïîñòðîåíèÿ ãðàôèêà.
 13.  
 14. TForm1 = class(TForm)
 15. Image1: TImage;
 16. Button1: TButton;
 17. Button2: TButton;
 18. Button3: TButton;
 19. procedure Button1Click(Sender: TObject);
 20. procedure Button2Click(Sender: TObject);
 21. procedure Button3Click(Sender: TObject);
 22. private
 23. { Private declarations }
 24. public
 25. { Public declarations }
 26. end;
 27.  
 28. var
 29. Form1: TForm1;
 30.  
 31. implementation
 32.  
 33. {$R *.dfm}
 34.  
 35. Function f(x:real):real;
 36. begin
 37. if x<>-3 then result:=(x+1)/(x+3);
 38. end;
 39.  
 40. Function f1(x:real):real;
 41. begin
 42. Result:=sin(x);
 43. end;
 44.  
 45. Function f2(x:real):real;
 46. begin
 47. result:=exp(-x);
 48. end;
 49.  
 50. procedure DrawGraph (f:TFunc; a:integer; b:integer; C: TCanvas);
 51. //Ïàðàìåòðû: f - ôóíêöèÿ, ãðàôèê êîòîðîé áóäåì ñòðîèòü.
 52. //a - íà÷àëüíîå çíà÷åíèå ïåðåìåííîé "x", b - êîíå÷íîå çíà÷åíèå
 53. ïåðåìåííîé "x".
 54. //Ñ - êàíâà, íà êîòîðîé áóäåì ðèñîâàòü.
 55. var x,y,h,t: real;
 56. max, min: real;
 57. sx,sy: real;
 58. x0,y0,i:integer;
 59. begin
 60. {Ñ÷èòàåì ìàñøòàáû ïî îñÿì êîîðäèíàò, è ñðåäíåå çíà÷åíèå âûñîòû è
 61. øèðèíû êàíâû, ÷òîáû îòîáðàçèòü îñè êîîðäèíàò.}
 62. sx:= (c.ClipRect.Right)/(b-a); //øàã ïî x
 63. h:=1/sx;
 64. // êîîðäèíàòû íà÷àëà êîîðäèíàòíûõ îñåé
 65. x0:=c.ClipRect.Right div 2;
 66. y0:=c.ClipRect.Bottom div 2;
 67. x:=a;
 68. max:=f(x);
 69. min:=max;
 70. while x<=b do
 71. begin
 72. y:=f(x);
 73. if y<min then min:=y;
 74. if y>max then max:=y;
 75. x:=x+h;
 76. end;
 77. sy:=c.ClipRect.Bottom/(max-min); //øàã ïî y
 78.  
 79. {çàëèâàåì âñþ êàíâó ñåðåáðÿíûì öâåòîì}
 80.  
 81. c.Brush.Color:=clSilver;
 82. c.FillRect(Rect(0,0,c.ClipRect.Right,c.ClipRect.Bottom));
 83.  
 84. {ðèñóåì ñåòêó}
 85.  
 86. c.Pen.Style:=psdot;
 87. c.Pen.Color:=clblue;
 88. for i:=a to c.ClipRect.Right do
 89. begin
 90. c.MoveTo(round(i*sx),0);
 91. c.LineTo(round(i*sx),c.ClipRect.Right);
 92. end;
 93. for i:=a to c.ClipRect.Bottom do
 94. begin
 95. c.MoveTo(0,Round(i*sy));
 96. c.LineTo(c.ClipRect.Right,round(i*sy));
 97. end;
 98. {ðèñóåì æåëòûì öâåòîì îñè êîîðäèíàò}
 99. c.Pen.Style:=psSolid;
 100. c.Pen.Color:=clYellow;
 101. c.MoveTo(0,y0);
 102. c.LineTo(c.ClipRect.Right,y0);
 103. c.MoveTo(x0,0);
 104. c.LineTo(x0,c.ClipRect.Bottom);
 105. {ðèñóåì ñòðåëî÷êè}
 106. c.MoveTo(x0,0); c.LineTo(x0-10,10);
 107. c.MoveTo(x0,0); c.LineTo(x0+10,10);
 108. c.MoveTo(c.ClipRect.Right,y0); c.LineTo(c.ClipRect.Right-10,y0-10);
 109. c.MoveTo(c.ClipRect.Right,y0); c.LineTo(c.ClipRect.Right-10,y0+10);
 110. {íàäïèñè íà îñÿõ êîîðäèíàò}
 111. c.TextOut(x0-10,10,'y');
 112. c.TextOut(c.ClipRect.Right-10,y0+10,'x');
 113. {ðèñóåì ãðàôèê ôóíêöèè}
 114. x:=a;
 115. while x<=b do
 116. begin
 117. y:=f(x);
 118. c.Pixels[x0+round(sx*x), y0-round(sy*y)]:=clWhite;
 119. x:=x+h;
 120. end;
 121. end;
 122.  
 123. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 124. begin
 125. DrawGraph(f,-120,120, image1.Canvas);
 126. end;
 127.  
 128. procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
 129. begin
 130. DrawGraph(f1,-10,10, image1.Canvas);
 131. end;
 132.  
 133. procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
 134. begin
 135. DrawGraph(f2,-3,3, image1.Canvas);
 136. end;
 137.  
 138. end.

:

»